Line +1233m  –1233m ||| Linija +1233m  -1233m

According to the Renaissance mathematician Evangelista Torricelli, the discoverer of atmospheric pressure: “We live submerged at the bottom of an ocean of air, which is known by irrefutable experiments to have weight.” The atmosphere is the ocean and the ocean is the atmosphere, with its turbulence, presence and microclimate.

The sonority of the deep sea, in the pressure, atmospheres that our body cannot reach, unknown sonorities are handed over to us. The work questions the acoustics of the atmosphere at a point –1,233 m deep in the Adriatic Sea and climbs through the sound barrier to 1,233 meters above sea level.

The audio-visual narrative talks about our (dis)connection with the water situation, the aquaforming that is happening due to our industrialisation of seascapes deep below the decks of our ships.

Line +1233m  –1233m by Robertina Šebjanič, AV concert at Kino Šiška, photo by Maša Pirc, archive CONA Institute, November 2022

Line |  +1233m  –1233m

Artist: Robertina ŠEBJANIČ
A.I. video sound programming: Tanja MINARIK
Object manufacturing: David DROLC
Expert advisors: dr. Alenka MALEJ, dr. Matjaž LIČER; Gjino ŠUTIĆ (UR Institute); dr. Marijana HURE in dr. Valter KOZUL (Institute for Marine and Coastal Research, University of Dubrovnik)
Producer: Irena PIVKA Production: Cona for Gallery Steklenik, 2022
Coorganiser / Venue of premiere: Kino Šiška


Booklet: LIVING WITH THE SUBAQUATIC Through Dialogue, Accompaniment and Care in the Work of Robertina Šebjanič

Text: Lena ORTEGA ATRISTAIN
English proofreading: Jana RENEE WILCOXEN
Slovene translating and editing: Melita SILIČ
Design: Matej TOMAŽIN
Cover image: Robertina ŠEBJANIČ
Production: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, 2022

Link to the artist’s notebook in pdf.

The notebook in physical form is available at headquarters of CONA at Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana. Please send a prior notice to info@cona.si to arrange the time and date for your visit.

Po besedah renesančnega matematika Evangeliste Torricellija, odkritelja atmosferskega tlaka, »Živimo potopljeni na dnu oceana zraka, za katerega je znano po neizpodbitnih poskusih, da ima težo«. Ozračje  je ocean in ocean je ozračje, s svojo turbulenco, prezenco in mikroklimo.

Zvočnost globokega morja, v pritisku, atmosferah, ki jih naše telo ne zmore doseči, se prepredajo nam neznane zvočnosti. Delo presprašuje zvočnosti atmosfere na točki -1233 m globine Jadranskega morja in se preko zvočnega prepredanja povzpne na 1233 nadmorske višine. 

Zvočno vizualna pripoved govori o naši (ne)povezanost z vodnimi situacija,aquaformiranjem, ki se dogaja zaradi naše industrializacije morskih krajin globoko pod palubami naših ladij.

Linija +1233m  -1233m

Umetnica: Robertina ŠEBJANIČ
U.I. video and zvočno programiranje: Tanja MINARIK
Izdelava objekta: David DROLC
Strokovno svetovanje: dr. Alenka MALEJ, dr. Matjaž LIČER; Gjino ŠUTIĆ (UR Institute); dr. Marijana HURE in dr. Valter KOZUL (Inštitut za morska in obalna raziskovanja Univerze v Dubrovniku). 

Producentka: Irena PIVKA
Produkcija: Cona za galerijo Steklenik, 2022
Soorganizacija / Prizorišče: Kino Šiška

Knjižica: ŽIVLJENJE S PODVODNIM SVETOM, o dialogu, tovarištvu in skrbi v delu Robertine Šebjanič

Besedilo: Lena ORTEGA ATRISTAIN
Angleška lektura: Jana RENEE WILCOXEN
Prevod v slovenščino in lektura: Melita SILIČ
Oblikovanje zvezka: Matej TOMAŽIN
Grafika naslovnice: Robertina ŠEBJANIČ
Produkcija: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, 2022

Povezava na zvezek v pdf obliki.

Zvezek v fizični obliki je na voljo na sedežu CONE, na naslov Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, s predhodno najavo na info@cona.si.Line +1233m  –1233m by Robertina Šebjanič, AV concert at Kino Šiška, photo by Maša Pirc, archive CONA Institute, November 2022