CO_SONIC 1884 KM² ||| SO_ZVOČJE 1884 KM²

© Robertina Šebjanič, Miha Godec

Rivers are dynamic bodies of water, constantly changing and shaping their beds. These changes occur on a space/time scale that is more easily perceived by the smaller creatures living on or near the riverbed than by humans. For this reason, the audio-visual project Co_sonic 1884 km2 considers the river from the perspective of its animals. In doing so, Robertina Šebjanič departs from an anthropocentric view of the world and opens up a different way of looking at the “seven names of Ljubljanica” that we often overlook. This is a perception of the body of water – that has been given seven different names because the same river cuts a route through the underground karst and therefore, in some places, eludes our view, which is limited to the surface where it appears as separate bodies of water – as an integral whole.

This shift in perception of the river basin of Ljubljanica – including its karst upper reaches, the river itself, and its intermittent lakes – in its completeness is made possible by the very substance of water, both as a liquid that flows and as a biotope for different species of fish or olms. Just as the water moves, huchen, cactus roach, souffia, grayling and trout migrate along the river’s course. Olms, though normally confined to the underground karst caves, are sometimes brought to the surface by floods. Floods play an important role in the water cycle, providing food for organisms living underground. From the perspective of the Other, therefore, it is always the same waterway.

Through the use of sounds and images of the (co)habitation of different lifeforms in a range of river environments, both above and below the water, this project not only tells stories about the non-human inhabitants of these environments but also, more importantly, alerts us to the many ways in which humans affect aquatic environments, be it through riverbed regulation, navigation, regulation of biodiversity or exploitation of their natural resources. Co_sonic 1884 km2 presents us with a snapshot of the present time, when rivers around the world are losing their vitality as a result of human activity. The project also explores the concept of deep time and gives visitors an understanding of how the environment has developed over the ages, in ways that go far beyond the ecosystems we know today. It opens our eyes and prompts us to develop empathy towards non-human lifeforms, thereby changing our attitude to ecosystems, with a view to ensure their sustainability far into the future.

The audio-visual installation was on preview on Wednesday, March 24, 2021, between 2 p.m. and 8 p.m. in the Ambrožev trg square park, as a the third in a series of projects taking place in the run-up to the opening of Cukrarna.

COLOPHON

Artist (concept, sound & video editing, execution): Robertina Šebjanič

Curator: Alenka Trebušak

Photo and video recording on the field: Miha Godec

Production: Museum and Galleries of Ljubljana

Producer: Janja Buzečan

Co-production: Sektor Institute

Technical support: Technical Service MGML, Ličer Solutions, MG+MSUM, Fish farm Obrh

This project was possible by: City of LjubljanaSpecial thanks: to 1884 km2 of riverbasin and the rivers, streams and lake: Trbuhovica, Obrh, Stržen, Cerkniško jezero, Rak, Pivka, Unica, Ljubljanica…

The audio-visual installation CO_SONIC 1884km2 by Robertina Šebjanič, is a commission work in a series of projects taking place in the run-up to the opening of Cukrarna.

https://mgml.si/en/city-museum/exhibitions/562/robertina-sebjanic-co_sonic-1884-km2/

© Robertina Šebjanič, Miha Godec

SO_ZVOČJE 1884 KM²

Reke so dinamična, stalno spreminjajoča se vodna telesa in nenehoma oblikujejo svoje struge. Spremembe potekajo v prostorsko-časovni dimenziji, ki jo lažje zaznavajo manjša bitja, živeča v gostejši resoluciji trenutkov. Avdiovizualni projekt Robertine Šebjanič So_zvočje 1884 km² zato reko presoja s stališča v njej bivajočih živali. Umetnica z odmikom od antropocentričnega videnja sveta razkriva pogled na Ljubljanico in njenih sedem imen, ki pogosto umanjka v našem zavedanju ekosistema reke. To je pogled na vodno telo – ki ga je človek skozi zgodovino dekonstruiral in mu nadel sedem različnih imen zgolj zato, ker si je kot ponikalnica med svojim potovanjem izdolblo strugo tudi v podzemni svet Krasa in večkrat uhaja našemu “površinskemu” pogledu – skozi prizmo celovitosti.

Zaznavanje celovitosti porečja Ljubljanice z njegovim kraškim zaledjem, ki ga sicer zaznamujejo reka in številna presihajoča jezera, najprej ponujata voda kot tekoča snov, in vodna pot kot biotop za ribe ali človeške ribice. Tako kot reka, ki teče, tudi sulec, platnica, blistavec, lipan in rečna postrv potujejo po rečnem toku. Ne nazadnje poplave, ki so pomemben dejavnik kroženja voda in v podzemlje prinašajo hrano tam živečim organizmom, tudi človeške ribice, sicer vezane na podzemni svet kraških jam, občasno prestavijo na površje. Iz perspektive Drugega torej vedno gre za isto vodno pot.

Projekt nam s svojim zvočnim in slikovnim zapisom različnih pod- in nadvodnih rečnih okolij ne približa zgolj zgodb njihovih »nečloveških« prebivalcev, temveč nas predvsem opozarja na točke človekovega nadzora vodnega okolja, najsi gre za regulacijo rečnih strug, izkoriščanje njihove plovnosti in izčrpavanje njihovih naravnih virov ali pa za uravnavanje njihove biotske raznovrstnosti. Prav zato lahko So_zvočje 1884 km² razumemo kot dokument trenutnega časa, v katerem reke po vsem svetu zaradi naših posegov postajajo nemočne. Projekt se na več ravneh ukvarja tudi s pojmom globokega časa in zmožnostjo razumevanja zgodovinskega razvoja okolja, ki sega onkraj stanja ekosistemov tukaj in zdaj. Napeljuje nas k prilagajanju čutov in sprejemanju strategij za razvoj empatije do “nečloveških” entitet z namenom vzpostavljanja odnosa z ekosistemi za čas, ko naše generacije že davno ne bo več.

KOLOFON

Umetnica (koncept, zvok & video montaža, izvedba): Robertina Šebjanič

Kustosinja: Alenka Trebušak

Foto in video snemanje na terenu: Miha Godec

Produkcija: Muzej in galerije mesta Ljubljane

Producentka: Janja Buzečan

Koprodukcija: Zavod Sektor

Tehnična podpora: tehnična služba MGML, Ličer Solutions, MG+MSUM, Ribogojnica Obrh

Projekt je omogočila: Mestna občina Ljubljana

Posebna zahvala: 1884 km2 porečja in rekam, potokom in jezeru: Trbuhovica, Obrh, Stržen, Cerkniško jezero, Rak, Pivka, Unica, Ljubljanica …

https://mgml.si/sl/mestni-muzej/razstave/562/robertina-sebjanic-so_zvocje-1884-km2/

© Robertina Šebjanič, Miha Godec
© Robertina Šebjanič, Miha Godec
© Robertina Šebjanič, Miha Godec
© Robertina Šebjanič, Miha Godec
© Robertina Šebjanič, Miha Godec
© Robertina Šebjanič, Miha Godec
© Robertina Šebjanič, Miha Godec
© Robertina Šebjanič, Miha Godec